Miralles

Elías Cuesta

Advocat

Professional amb àmplia experiència, col·labora amb el despatx des de l'any 2008 duent a terme, entre altres funcions, l'assessorament a empreses i particulars en tot tipus de processos i consultes d'índole laboral i de Seguretat Social. Elaboració a l'efecte de tots aquells escrits de caràcter judicial i administratiu necessaris (ja sigui d'inici, procedimentals o de recurs), compareixent davant qualsevol tribunal o organisme, en tot tipus de processos (conciliacions, mediacions, arbitratges, inspeccions de treball i Seguretat Social, etc.). Participa activament amb la resta de l'equip de professionals en tots els procediments en marxa al despatx.