Miralles

Serveis Professionals

Els nostres serveis abasten tots els àmbits relacionats amb el dret laboral i de seguretat social. Oferim una especialització i profund coneixement en aquestes matèries, així com una resposta permanent, personalitzada i de confiança.

Serveis personalitzats. Resposta ràpida i permanent

 1. Assessorament Jurídic - Laboral

  Desplegar Servei

  A.1. Assessorament permanent

  Prestem assessorament de manera contínua en totes les qüestions que sorgeixen en l'àmbit laboral, entre d'altres:

  • Assessorament en la confecció de tot tipus de contractes laborals, inclosos els d'alta direcció, així com de membres del Consell d'Administració
  • Pactes d'exclusivitat, no competència, confidencialitat, etc.
  • Interpretació de la legislació laboral i de convenis col·lectius
  • Redacció de documents en matèria laboral (cartes d'acomiadament, cartes de sanció, novació de condicions, etc.)
  • Articulació de sistemes de flexibilització de condicions de treball
  • Homogeneïtzació de condicions laborals
  • Assessorament sobre fórmules de retribució als treballadors
  • Assessorament en matèria de règim disciplinari
  • Auditoria laboral o Due Diligence laboral

  A.2. Negociació col·lectiva i relacions laborals. Conflictes col·lectius

  • Negociació de convenis col·lectius en l'àmbit d'empresa i sectorial
  • Pactes i acords d'àmbit col·lectiu. Pactes d'empresa
  • Interlocució amb la representació legal dels treballadors i elaboració d'estratègia de comunicació
  • Conflictes col·lectius. Vaga i tancament patronal

  A.3. Reestructuracions de companyies

  Acompanyem i assessorem els nostres clients en els aspectes juridicolaborals que es produeixen en els processos de reestructuració de companyies i grups empresarials.

  • Reorganitzacions societàries (fusions, escissions, etc.)
  • Transmissió / successió d'empresa
  • Tancaments totals / parcials d'empresa
  • Externalització i descentralització productiva/li>
  • Subcontractació d'activitats
  • Modificació individual o col·lectiva de condicions de treball
  • Trasllats individuals o col·lectius
  • Acomiadaments individuals o col·lectius

  A.4. Acomiadament col·lectiu

  • Assessorament en la planificació i durant tot el procés
  • Assessorament en la planificació i durant tot el procés
  • Preparació d'antecedents i documentació necessària
  • Participació de manera personal dels nostres advocats en les negociacions amb els treballadors
  Pujar
 2. Procediments Adminitrativolaborals i Arbitratges

  Desplegar Servei
  • Assistència davant la Inspecció de Treball i recursos administratius en procediments sancionadors
  • Assistència a actes de conciliació i mediació
  • Assistència a òrgans de conciliació com ara tribunals laborals (per exemple, TLC o SIMA)
  • Arbitratge i solució extrajudicial de conflictes
  Pujar
 3. Litigis en l'ordre Jurisdiccional social i contenciós administratiu

  Desplegar Servei
  • Assistència en processos judicials davant els Jutjats Socials, Tribunals Superiors de Justícia i Audiència Nacional
  • Recursos de suplicació davant els Tribunals Superiors de Justícia
  • Recursos de Cassació i Empara davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, respectivament
  • Assistència en processos davant els Jutjats Contenciosos Administratius
  Pujar
 4. Gestió Laboral

  Desplegar Servei
  • Portal de l'empleat: la gestió laboral que tramitem per als clients es fa en un entorn informàtic que permet als treballadors accedir al Portal de l'empleat (fins i tot a través de dispositius mòbils), on poden consultar les seves dades laborals, l'historial de nòmines i el certificat de retencions.
  • Estudi, preparació i formalització de la retribució:
   • Nòmines
   • Pagues extres
   • Endarreriments
   • Liquidacions
   • Indemnitzacions
   • Resum mensual comptable de costos dels empleats
  • Càlcul de les cotitzacions a la Seguretat Social (RLC i RNT) i la seva transmissió electrònica a la Tresoreria General de la Seguretat Social
  • Tramitació dels moviments d'afiliació (altes, baixes i variacions) de les empreses i treballadors al sistema de la Seguretat Social:
   • Règim general
   • Empleats de la llar
   • Règim especial de treballadors autònoms
  • Assessorament, confecció i tramitació de contractes laborals:
   • Contractes de treball en relació laboral ordinària i especial en les diverses modalitats contractuals o amb clàusules especials
   • Pròrrogues
   • Modificacions o pactes addicionals
  • Certificats per a la desocupació, maternitat, paternitat i jubilació
  • Emplenament i tramitació d'incapacitat laboral, davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social o mútua d'accidents:
   • Enviament telemàtic d'altes, baixes i informes de confirmació a l'INSS
   • Enviament telemàtic d'informes d'accident amb baixa mèdica i sense al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat (cat365) o al Sistema Delt@
  • Càlcul de la prestació de jubilació
  • Subscripció de convenis especials amb la Seguretat Social
  • Preparació, emplenament i assessorament en la confecció de formularis i certificacions de l'IRPF:
   • Models 111  y 190
   • Models 216 y 296
   • Models 345
   • Certificats d'ingressos i retencions
   • Declaracions anuals de situació familiar (Model 145)
  Pujar
 5. Formació

  Desplegar Servei
  • Docència en diferents escoles d'administració d'empreses, col·legis professionals, etc.
  • Jornades i seminaris sobre temes de màxima actualitat juridicolaboral per als nostres clients
  • Formació In Company
  • Butlletí informatiu Labour News

  El despatx ofereix als seus clients activitats de formació a la mida de les seves necessitats, dirigits a tots els nivells organitzatius, tant als empleats com als directius de les empreses, sobre aspectes de Dret Laboral amb incidència directa, preparades i impartides pels nostres advocats.

  Així mateix, regularment oferim als nostres clients jornades i seminaris oberts sobre els temes laborals més actuals, elaborats i impartits per membres del despatx o en col·laboració amb personalitats de l'àmbit laboral.

  Miralles Advocats edita el seu butlletí Labour News sobre temes d'interès en l'aspecte juridicolaboral, en el qual s'informa sobre les novetats legislatives i jurisprudencials més significatives.

  Pujar

Novetats